P

 

 

 

pásmo komfortu  úzko súvisí s pocitovou teplotou. Pod týmto pojmom rozumieme interval, počas ktorého sa udržiava optimálna teplotná rovnováha medzi ľudským organizmom a okolitým prostredím. Znamená to, že za touto hranicou vzniká u človeka pocit nepohodlia. Priemerné hranice pásma komfortu sú 21 až 24 °C, dolná hranica optimálnej teploty je 18 °C, horná 27 °C. Pásmo komfortu je v uzavretej  a vetranej miestnosti závislé aj od vlhkosti vzduchu. Napríklad pri teplote 20 °C je ideálna vlhkosť vzduchu 85 %, pri  25 °C je to 60 %.

 

pocitová teplota je jedným z biometeorologických indexov, ktoré charakterizujú účinok komplexu meteorologických prvkov (teplota, vlhkosť a vietor) na ľudský organizmus. S pocitovou teplotou úzko súvisí index ochladenia vplyvom vetra, ktorý vyjadruje stupeň ochladenia organizmu vplyvom vetra a teploty vzduchu, odhliadnuc od výparu. Metodiky na určovanie pocitovej teploty sú závislé od rôznych faktorov, ktoré zohľadňujú vlhkosť vzduchu, výpar, priame slnečné žiarenie, oblečenie, priame vystavenie povrchu nezakrytých častí ľudskej pokožky  poveternostným vplyvom a pod. Neexistuje jednotná metodika na určovanie pocitovej teploty, ako príklad uvádzame dve tabuľky, ktoré vyjadrujú pocitovú teplotu ako kombináciu dvoch meteorologických charakteristík - teploty vzduchu a sily vetra na ľudský organizmus.

 

       Tabuľka pocitovej teploty vzduchu pri rôznych rýchlostiach vetra (km/h) odvodená na základe teploty vzduchu v °C

    

             km/h     °C                                            

      

          calm - bezvetrie

          In: Holton, James R.; Curry, Judith A.; Pyle, John A.:  Encyclopedia of Atmospheric Sciences         

         

             T-bezvetrie             2– 4 m/s      6-7 m/s       10-11 m/s       15-16 m/s   

        

                1 °C                      -1              -9               -17                -20

               -3 °C                      -6            -17               -20                -23

               -9 °C                    -12            -23               -28                 -34

              -15 °C                   -17             -31               -37                -40

              -20 °C                   -23             -40               -45                -51

          

          In: Astapenko, P.D., Kopáček, J.: Jaké bude počasí? Lidové nakladatelství, Praha 1987. 

                        

Podrobnejšie informácie (vzorce na výpočet pocitovej teploty) možno nájsť na wikipédii.

S pocitovou teplotou úzko súvisí tzv. pásmo komfortu.

 

počasie - pod počasím rozumieme fyzikálny stav atmosféry v určitej dobe a na určitom mieste, ktorý je charakterizovaný súhrnom okamžitých hodnôt všetkých meteorologických prvkov a javov (teplota, tlak, vlhkosť vzduchu, oblačnosť a pod.) Je vonkajším prejavom komplexu zložitých fyzikálnych dejov, ktoré prebiehajú v atmosfére. Pod počasím sa niekedy rozumejú  aj zmeny meteorologických prvkov v určitom krátkom časovom úseku. Pre počasie je charakteristická veľká časová a priestorová premenlivosť. 

 

počasie a ľudský organizmus - informácie o vplyve počasia na ľudský organizmus možno nájsť na adrese  http://www.biopocasie.sk/ a v prílohe č.5

 

podnebie - (pozri klíma)

 

polárna žiara – elektricky nabité častice vo vysokej atmosfére. Vyskytuje sa najčastejšie v oblastí okolo zemských magnetických pólov. Vrstva, v ktorej sa polárna žiara vytvára, má značný vertikálny rozsah a nachádza sa približne od 80 do 1 000 km nad zemským povrchom. Fyzikálnou podstatou polárnej žiare sú javy, ktoré sa podobajú svetelným efektom vo výbojových trubiciach. V dôsledku slnečnej aktivity preniká do oblasti Zeme tok elektricky nabitých častíc vyvrhovaných Slnkom, ktoré sa po zachytení zemským magnetickým pólom začnú v súlade so zákonmi magnetohydrodynamiky vykonávať špirálovitý pohyb pozdĺž jednotlivých siločiar vychádzajúcich zo zemských magnetických pólov. V atmosfére prichádza k interakciám medzi elektricky nabitými časticami a molekulami, resp. atómami plynných zložiek vysoko zriedeného vzduchu. V dôsledky týchto zrážok sú molekuly a atómy vzduchu pri zmenách svojich kvantových stavov excitované a vysielajú žiarenie, ktoré zodpovedá príslušným spektrálnym čiaram. Intenzita a výskyt polárnej žiare je závislé od slnečnej činnosti. Vzácne tento jav môžeme pozorovať aj v našich zemepisných šírkach.

 

polárny vír (vortex) - polárna cyklóna, resp. oblasť s intenzívnou atmosférickou vorticitou. Polárne prúdenie vo vortexe začína tesne nad tropoauzou, ktorá začína v oblasti pólov približne vo výške asi 9 km. Maximálne rýchlosti vetra sa v polárnom vortexe vyskytujú v blízkosti stratopuazy (asi 50 km). Prúd vzniká vplyvom teplotných rozdielov medzi teplejšou tropickou a studenou polárnou stratosférou. Kým teplejšia tropická stratosféra je počas polárnej zimy zohrievaná ozónom vplyvom absorbcie ultrafialového žiarenia,  polárna stratosféra je ochladzovaná počas polárnej noci prostredníctvom vyžarovania infračerveného žiarenia do vesmírneho priestoru hlavne oxidom uhličitým, ozónom a vodnou parou. Vplyvom teplotného kontrastu vzniká teplotný gradient a vzduch tečie z juhu na sever, no Coriolisova sila ho vychyľuje na východ. Nad stratopauzou je teplotný gradient medzi trópmi a polárnou oblasťou obrátený.

Na južnej pologuli je polárny vír vyjadrený oveľa výraznejšie. Rozpad polárneho vortexu môže súvisieť s úbytkom ozónu, ako aj náhlym stratosférickým oteplením. Náhle stratosférické oteplenie, ktoré zostupuje z vyšších do nižších nadmorských výšok vytvára toky, vďaka ktorým sa vzostupne šíria Rossbyho vlny. Tie potom narúšajú pozdĺžne symetrické štruktúry a sú príčinou väčšej troposférickej variability. Stratosférické oteplenie  sa prejaví aj zvýšením anticyklonálnej vorticity, pričom  hrebeň vysokého tlaku vzduchu jednak spôsobuje posunutie polárneho vortexu od pólu smerom na juh, jednak vybudovanie hrebeňa ešte viac zosilňuje otepľovanie. Vortex sa tak rozdelí na dva, resp. tri stredy a môže prísť aj k úplnému kolapsu víru. Kým v období rokov 1950 až 1991 prichádzalo k výrazným stratosférickým otepleniam približne každý druhý rok, v rokoch 1992 až 1998  k žiadnym výrazným otepleniam neprišlo. V decembri 1998 sa situácia zmenila a opäť sa začali objavovať stratosférické oteplenia.

Polárny vír väčšinou zotrváva na severnej hemisfére do apríla. Solárny ohrev na severnej hemisfére prostredníctvom silnejšieho infračerveného žiarenia zabraňuje ochladzovaniu  a preto polárny vortex v teplom polroku slabne.

 

                 

                  Tvary a deformácie polárneho vortexu

 

 

poľadovica je ľadová vrstva pokrývajúcu povrch zeme, prípadne povrch predmetov, ktorá vzniká zmrznutím nepodchladených kvapôčok mrholenia alebo dažďa a tiež zamrznutím vody z topiaceho sa snehu.

 

povodeň - výrazný prechodný vzostup hladiny vody, ktorý býva spôsobený náhlym zväčšením prietoku alebo zmenšením priepustnosti koryta, pričom na niektorých úsekoch môže prísť aj k vyliatiu koryta. Rozpoznávame dažďovú, snehovú, ľadovú a zmiešanú povodeň. Snehová povodeň vzniká v dôsledku topenia snehu často v kombinácii s dažďovými zrážkami, ľadová zápchou vodného toku ľadovými kryhami.

Tvar a veľkosť povodňovej vlny ovplyvňujú plocha povodia, jeho geologický podklad, výšková členitosť, geomorfologické vlastnosti riečneho koryta, prirodzená vodná retencia, nasýtenosť povodia po predchádzajúcich atmosférických zrážkach  a najmä množstvo atmosférických zrážok, ktoré v danom povodí spadli.

Veľmi vysoké zrážkové úhrny, ktoré môžu spôsobiť povodne v teplom polroku, môžeme rozdeliť do troch kategórií:

1. lokálne krátkodobé prívalové lejaky, ktoré trvajú  niekoľko desiatok minút,

2. situácie s  intenzívnymi zrážkami, ktoré môžu trvať niekoľko hodín,

3. výdatné zrážky, ktoré padajú  počas viacerých dní na veľkom priestore (tzv. krajinské dažde).

Kým  intenzívne zrážky 1. a 2. kategórie spôsobujú lokálne záplavy a povodne hlavne na menších a stredných tokoch, výdatné zrážky 3. kategórie spôsobujú rozsiahle povodne na väčších vodných tokoch a spôsobujú značné materiálne škody. Ak povodeň postihne obývané územie, máva katastrofálne dôsledky.

 

                           Prehľad niektorých najväčších povodní na Slovensku v dvadsiatom storočí:

O histórii povodní viac na stránke Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a v článku Extrémne prívalové zrážky a povodne.

 

pozorovanie počasia sa na profesionálnych meteorologických staniciach uskutočňuje počas celého dňa, na dobrovoľných (zrážkomerných) meteorologických staniciach je pozorovanie meteorologických javov nepovinné. Výsledky meteorologických pozorovaní sa archivujú, najdlhší neprerušený rad meteorologických pozorovaní máme na Slovensku z Hurbanova, kde sa počasie pozoruje od roku 1871.

 

pravdepodobnosť v klimatológii - základom teórie pravdepodobnosti je pojem náhodného javu a náhodnej veličiny. Náhodnosť alebo nenáhodnosť javu javu závisí na komplexe podmienok, za ktorých jav nastáva. Jeho výskyt môžeme klasifikovať na základe troch podmienok:

1. ak jav A nevyhnutne nastane pri splnení podmienok a, hovoríme o istom jave,

2. ak jav A pri splnení podmienok a nemôže nastať,  hovoríme o nemožnom výskyte javu,

3. ak jav A pri splnení podmienok a môže alebo nemusí nastať, hovoríme o náhodnom jave.

Náhodná veličina je potom každá veličina, ktorá za rovnakých podmienok pri opakovaných pokusoch  môže nadobúdať rôzne hodnoty. Rad pozorovaných meteorologických prvkov potom môžeme považovať za náhodné veličiny. Aby sme však mohli na základe znalostí náhodnej veličiny robiť všeobecné závery, je potrebné poznať pravdepodobnosti rôznych možných hodnôt náhodnej veličiny, alebo poznať princípy jej rozdelenia (Gaussova krivka).

Pravdepodobnosť javu A sa rovná pomeru počtov prípadov priaznivých javov A k počtu možných prípadov. Môžeme ju vypočítať na základe vzorca: 

p(A) = m/ n,

kde p(A) je pravdepodobnosť javu, ktorý hľadáme, m je celková početnosť pozorovaného javu za určitý časový interval, n označuje dĺžku pozorovacieho obdobia v rokoch. Ak napríklad na meteorologickej stanici A bol v období rokov 1951-2000 priemerný počet dní so zrážkami 189, pravdepodobnosť dňa so zrážkami vypočítame podľa vzorca p(A) = 189/365 = 0,51. Na stanici A je teda priemerne 51 % dní v roku so zrážkami, čo je zároveň aj pravdepodobnosť, s ktorou môžeme dni so zrážkami očakávať. Medzi pravdepodobnosťou výskytu určitého javu v konkrétnom dni a aktuálnou predpoveďou počasia nemusí byť priama súvislosť.

 

 

predpovedanie počasia - moderná meteorológia už pri predpovedaní počasia nevychádza zo synoptickej metódy, keď meteorológ predpovedal počasie na základe analýzy synoptickej mapy, pričom používal tzv. komparačnú metódu (porovnával predchádzajúce podobné či rovnaké poveternostné situácie a na základe toho predpovedal budúci vývoj). V súčasnosti sa predpovede počasia vytvárajú takmer na základe modelových simulácií počítačmi. Tieto modely sa nazývajú ako numerické prognózy a sú tvorené súbormi diferenciálnych rovníc, v ktorých figuruje predovšetkým vektor rýchlosti prúdenia vzduchu, tlak, teplota vlhkosť, Coriolisova sila, trenie a pod. Na zemský povrchu je v týchto položená virtuálna sieť s uvedenými parametrami, ktoré sú umiestnené v uzlových bodoch siete. Sieť je umiestnená do niekoľkých výškových hladín, takže pripomína trojdimenzionálny model kryštálovej mriežky tuhého telesa. Každý uzlový bod je ovplyvňovaný okolitými bodmi a tiež bodom nad ním a pod ním. Zmeny konkrétneho parametru v danom uzlovom bode potom spôsobia zmenu parametrov aj v susedných bodoch. Najskôr sa však pred samotným výpočtom musia nazbierať údaje aktuálneho počasia a uložiť do databázy. Vzápätí, ako sú na základe nazbieraných údajov vypočítané všetky fyzikálne parametre v danom bode, postupuje výpočet k susednému bodu a celý proces sa opakuje. Tak sa postupuje, až pokým nie sú vypočítané parametre pre všetky uzlové body. Konečný výsledok výpočtov má potom podobu predpovedných máp.

Predpoveď počasia však na základe týchto počítačových simulácií nemožno modelovať donekonečna. Počas prvých troch až piatich dní je súlad medzi vypočítaným a skutočným počasím dosť presný, v ďalších dňoch však klesá a asi po 10 dňoch je predpoveď počasia takmer nepoužiteľná (možno odhadnúť len približný trend). Príčinou je chaotické správanie atmosféry (problém tzv. deterministického chaosu) - odchýlka, ktorá je na počiatku malá, postupne narastie do takých rozmerov, že znehodnotí celý výpočet. Takýto proces môžeme pozorovať napríklad aj pri tečúcej vode v prúde rieky. Dva predmety, ktoré plávajú na začiatku vedľa seba, sa začnú postupne od seba vzďaľovať a o dlhší čas sa budú nachádzajú na úplne iných miestach. Podobné procesy môžeme pozorovať aj v zemskej atmosfére.

Postupné zväčšovanie rozdielov pri tzv. ansámblovej prognóze môžeme pozorovať aj na priloženom grafe. Červenou krivkou je vyznačený dlhodobý tridsaťročný priemer Kým v prvých hodinách má predpokladaný vývoj teploty podobu jednej súvislej línie, postupne, asi po piatich až šiestich dňoch, prichádza medzi jednotlivými krivkami k značnému rozptylu. Na grafe môžeme pozorovať, že približne do 19. júla budú teploty pod dlhodobým priemerom (červená čiara), ale po 19. júli je väčšina kriviek už nad červenou čiarou, aj keď už majú podstatne väčší rozptyl. Môžeme teda vysloviť predpoklad, že posledná júlová dekáda bude podľa modelovej simulácie prevažne nad dlhodobým priemerom, resp. je vyššia pravdepodobnosť teplejšieho počasia. Na rozdiel do tzv. deterministickej predpovedi (teploty budú od... do...), hovoríme o pravdepodobnostnej predpovedi, v ktorej je zahrnutá aj informácia o miere neistoty.  

 

    

 

 

premenlivosť klímy - premenlivosť klímy je výsledkom nepravidelného rozloženia údajov v časovom rade, ktorý tvorí tzv. klimatický šum. Premenlivosť klímy treba chápať ako prirodzený proces. Je dôsledkom vonkajších vplyvov (napr. slnečná a vulkanická aktivita), ako aj "chaotických procesov", ktoré sú imanentnou súčasťou klimatického systému. Treba ju odlíšiť od zmien klímy, ktoré sa vyznačujú zreteľnými klimatickými anomáliami v dlhšom časovom rade, pričom sa mení aj štruktúra jednotlivých prvkov klimatického systému. Premenlivosť klímy vyjadrujeme prostredníctvom rozptylových charakteristík (smerodajná odchýlka, intersekvenčná premenlivosť a pod.).

 

priemer je v klimatológii ako štatistická charakteristika najčastejšie definovaný ako aritmetický priemer. Priemer poskytuje dobrú predstavu o tých meteorologických prvkoch, ktoré sú vyjadrené kvantitatívnymi znakmi, ako napríklad teplota vzduchu, tlak vzduchu, mesačné zrážky, rýchlosť vetru a pod. Priemerná denná teplota sa ako vážený priemer počíta z troch pozorovacích termínov o 7., 14., a 21. hodine podľa vzorca:

 

T

= (T7 + T14 + 2T21) / 4

 

Denný priemer možno vypočítať aj na základe vzťahu T = tmax + tmin / 2

 

Štatisticky sa spracúvajú aj iné rady meteorologických pozorovaní.  Pod pojmom mesačný priemer rozumieme priemer vypočítaný z priemeru denných teplôt, ročný teplotný priemer sa počíta z mesačných priemerov. Priemery môžu byť vypočítané z kratších či dlhších radov pozorovaní (napríklad 10-ročný, 50-ročný, 100-ročný priemer a pod.). Poznáme aj vážený aritmetický priemer, kĺzavý priemer, harmonický priemer, geometrický priemer a pod. Pri atmosférických zrážkach je treba rozlišovať celkový úhrn zrážok, ktorý je matematickým súčtom nameraného množstva zrážok za reálne pozorovacie obdobie (napríklad mesačný úhrn zrážok) a priemerný úhrn zrážok, ktorý je aritmetickým priemerom za stanovené pozorovacie obdobie (napríklad priemer za 30 rokov).  

 

prietrž mračien -  za prietrž mračien sa považuje mimoriadne veľká intenzita zrážok, ktorá spadne za relatívne krátky časový interval. Za prietrž mračien považujeme atmosférické zrážky s intenzitou, ktorej pravdepodobnosť výskytu v priebehu roka je menšia ako 0,01 , t.j., že sa v priemere opakuje raz za 100 rokov a viac. Za prietrž mračien sa napríklad považuje stav, ak za 30 minút spadne približne 45 mm zrážok, za 1 hodinu 55 mm, za 2 hodiny 65 mm a za 3 hodiny 70 mm zrážok

 

prirodzená vodná retencia - voda prirodzeným spôsobom dočasne zadržaná na povrchu terénu, v pôde, vegetačnom pokryve, koryte toku a pod.

 

 

                          www.nun.sk

                          editor: Pavel Matejovič

                        

                                                 Priebežne aktualizovaná meteorologická a klimatologická terminológia

                                                        (stručný výber z najpoužívanejších termínov s abecedným registrom)