www.nun.sk

                    editor: Pavel Matejovič

                        

                                        

                                Priebežne aktualizovaná meteorologická a klimatologická terminológia

                                                            (stručný výber z najpoužívanejších termínov s abecedným registrom)

 

                           

         A    B    C(Č)   D    E   F   G    H   CH   I    J    K  

 

           L    M    N    O    P    R    S(Š)   T    U    V    Z

 

 

 

 

 

Abecedný register pojmov:

 

 

adiabata

albedo

anemograf

anemometer

aneroid

atmosféra

atmosférické zrážky

Beaufortova anemomometrická stupnica

blesk

blýskavica

bóra

búrka

cyklón

cyklóna

downburts

čiara instability

denné teplotné maximum a minimum

dlhovlnné žiarenie

dohľadnosť

dohľadnosť v noci

downburts

dusno

dymno

efektívna teplota

evapotranspirácia

extrémy meteorologických prvkov

globálne otepľovanie

guľový blesk

halové javy

hmla

hrmenie

hurikán

húľava

charakteristický deň

index severoatlantickej oscilácie

intenzita krátkodobých dažďov

intenzita zrážok

inverzia teplotná

jar

jeseň

jet stream

katastrofálny dážď

klíma

klimatická zmena

klimatický prvok

klimatologická stanica

kolísanie klímy

kondenzačné jadrá

krúpy

krajinské dažde

kvartilová odchýlka

línia (čiara) instability

ľadovica

leto

maximálny náraz vetra

maximálny teplomer

medián

mestský ostrov tepla

meteorologická dohľadnosť

meteorologické symboly

minimálny teplomer

námraza

nemerateľné množstvo zrážok

nesúvislá snehová pokrývka

normál

občiansky súmrak

oblačnosť

oblak

ombrograf

osuheľ

pásmo komfortu

pocitová teplota

počasie

počasie a ľudský organizmus

podnebie

polárna žiara

polárny vír

poľadovica

povodeň

pozorovanie počasia

pravdepodobnosť v klimatológii

predpovedanie počasia

premenlivosť klímy

priemer

prietrž mračien

prirodzená vodná retencia

radiačná a tepelná bilancia zemského povrchu

rekordné hodnoty meteorologických prvkov

rosný bod

severoatlantická oscilácia

singularita

skleníkový efekt atmosféry

smršť

snehové krúpky

snehové zrná

staničná meteorologická sieť

studený front

studený polrok

supercela

súvislá snehová pokrývka

synop

synoptická mapa

štatistické metódy v klimatológii

teplý front

teplý polrok

termínové meteorologické pozorovania

tlaková níž

tlaková výš

tornádo

oklúzny front

vietor

vis maior

vlhkosť vzduchu

veterná ružica

vodná hodnota snehovej pokrývky

vodný režim pôdy

všeobecná cirkulácia atmosféry

vzduchové hmoty

zima

zmeny klímy

zmrznutý dážď

zrážkomer

zrážkomerná stanica

živelná udalosť

 

 

Použitá literatúra:

 

1. Archív Slovenského hydrometeorologického ústavu.

2. Astapenko, P. D., Kopáček, J.: Jaké bude počasí? Lidové nakladatelství, Praha 1987.

3. Averkijev, M. S.: Meteorologia, Naše vojsko, Praha 1954.

4. Bednář, J a kol.: Meteorologický slovník výkladový terminologický. Academie životního prostředí ČR, Praha 1993.

5. Bednář, J, Otakar Z.: Fyzika mezní vrstvy atmosféry. Academia, Praha 1985.

5. Bednář, J.: Pozoruhodné jevy v atmosféře. Academia, Praha 1989.

6. Červený a kol.: Podnebí a vodní režim ČSSR. Státní zemědělské nakladatelství, Praha 1984.

7. Dvořák, P.: Letecká meteorologie. Svět křídel, Praha 2010.

8. Forgáč, P., Förchtgott: Človek a počasie. Martin, Vydavateľstvo Osveta 1955.

9. Holton, James R.; Curry, Judith A.; Pyle, John A.:  Encyclopedia of Atmospheric Sciences, Volumes 1-6 Hardbound, 2780 pages, Six-Volume Set, publication date: 2002

10. Horváthová, B.: Povodeň to nie je len veľká voda. Bratislava, Veda 2003.

11. Chromov, S.P.: Meteorológia a klimatológia. Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1968.

12. Chromov, S. P.: Úvod do synoptického rozboru počasí. Vojenský ústav vědecký. Praha 1937.

13. Iľko, J.: Minilexikon meteorológie. Alfa, Bratislava 1980.

14.  kol. autorov: Encyklopédia Zeme. Obzor, Bratislava 1985.

15. Kopáček J., Bednář, J.: Jak vzniká počasí. Nakladatelství Karolinum. Praha 2005.

16. Konček, M.: Klíma a bioklíma Bratislavy. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 1979

17. Lapin, M., Faško, P., Homola, J.: Klimatické normály, Meteorologické zprávy, 41, 1988.

18. Lapin, M., Tomlain J., Všeobecná a regionálna klimatológia. Univerzita Komenského, Bratislava

19. Munzar, J. a kol.: Malý průvodce meteorologií. Mladá fronta, Praha 1989.

20. Návod pre pozorovateľov meteorologických staníc ČSSR. HMÚ Bratislava, Bratislava 1976.

21. Nosek, M.: Metodyklimatologii. Praha, ČSAV 1972.

22. Petrovič, Š.: Klimatické pomery Hurbanova. Hydrometeorologický ústav, Praha 1960.

23. Řezáčová, D., Novák, P., Kašpar, M., Setvák, M.: Fyzika oblaků a srážek. Academia, Praha 2007

24. Šebek, O., Černava, S.: Co nevíte o meteorologii. Práce, Praha 1961.

25. Výber z dennej tlače

26. Zborník prác SHMÚ 5. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1973.

27. Zborník prác SHMÚ 23. Alfa, Bratislava 1984.

28. Zborník prác SHMÚ 24. Alfa, Bratislava 1985.

 

 

http://www.worldclimate.com/

http://de.wikipedia.org/

http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/climate.html

 

Vybraný zoznam meteorologickej literatúry: http://www.chmi.cz/meteo/om/mk/metliter/zozlit.html

                                                     www.skepticalscience.com 

 

Zoznam príloh:

príloha č.1 - kol. autorov: Encyklopédia Zeme. Obzor, Bratislava 1985

príloha č.2 - Kopáček J., Bednář, J.: Jak vzniká počasí. Nakladatelství Karolinum. Praha 2005

príloha č.3 - Expres 2/1979

príloha č.4 - Wussova klasifikácia intenzity zrážok

príloha č.5 - P. Forgáč: Vplyv počasia na ľudský orginizmus

príloha č.6 - Chromov, S. P.: Úvod do synoptického rozboru počasí. Vojenský ústav vědecký. Praha 1937

príloha č.7 - teplotná klasifikácia jednotlivých mesiacov podľa Š. Petroviča

príloha č.8 - hranice intervalov odchýlok priemernej teploty vzduchu od normálu alebo dlhodobého priemeru

príloha č.9 - Chromov, S. P.: Úvod do synoptického rozboru počasí. Vojenský ústav vědecký. Praha 1937

príloha č.10 - Chromov, S. P.: Úvod do synoptického rozboru počasí. Vojenský ústav vědecký. Praha 1937

príloha č.11 - Chromov, S. P.: Úvod do synoptického rozboru počasí. Vojenský ústav vědecký. Praha 1937

 

 

Poznámka:

Neručíme za nekorektnú interpretáciu prezentovaných informácií. 

 

spracoval:  Mgr. Pavel Matejovič, PhD.   

pavel.matejovic@gmail.com